Fit Przepisy
e-booki
E booki

Regulamin

Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

· Sklep internetowy Kasiakarfit dostępny pod adresem internetowym www.kasiakarfit.pl prowadzony jest przez Michała Ziemniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KKF wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6222269131 REGON 383838913

§ 2
Definicje

· Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
· Sprzedawca – firma KKF z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Mylnej 2 kod pocztowy 63-400 NIP 6222269131 REGON 383838913
· Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
· Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
· Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kasiakarfit.pl
· Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
· Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
· Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
· Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
· Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
· Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
· Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
· Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
· Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

· Adres Sprzedawcy: ul. Mylna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
· Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kasiakarfit.pl
· Numer rachunku bankowego Sprzedawcy BNP PARIBAS 04 1600 1462 1825 8489 5000 0001
· Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Informacje ogólne

· Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
· Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień odbywa się przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
· wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach
· Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
· wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
· zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
· jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
· kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
· wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

· Zakupione i opłacone ebooki będą udostępnione Klientowi w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia, w formie linku.
· W celu pobrania ebooka należy kliknąć na link.
· Zaleca się zapisanie zakupionych ebooków na własnym nośniku pamięci. Firma KKF nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na własnym nośniku pamięci.
· Wszystkie ebooki oferowane przez firme KKF są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
· Klient ma prawo korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
· Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
– rozpowszechniania ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,
– utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania,
– komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób,
– Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
· Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
· Płatności elektroniczne
· Płatność kartą płatniczą
Po zaksięgowaniu płatności na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia wysyłany jest link do pobrania ebooka.
Ebook zakupiony na stronie kasiakarfit.pl można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format PDF.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

· Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
· Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
· W przypadku wyboru przez Klienta:
· płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
· Zamówienie zawierające ebooka zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności.
· Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, firma KKF poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

· Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania ebooka. W takim przypadku sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność.
· Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 10
Reklamacja i gwarancja

· Klient może zgłosić reklamacje firmy KKF, w szczególności w przypadku, gdy w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
· Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

· Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
· Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
· Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
· W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
· W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.